Betingelser og vilkår

--- TYSK VERSJON NEDENFOR ---

Betingelser og vilkår

1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkårene (heretter "GTC") til Pokepaw (heretter "selger") gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter kalt "kunde") med selgeren med hensyn til selgeren i sin online -Shop fullfører varene som vises. Inkludering av kundens egne betingelser er herved motsagt, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse vilkårene og betingelsene gjelder tilsvarende for kontrakter for levering av kuponger, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt.

1.3 En forbruker i betydningen av disse vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. En gründer i betydningen av disse vilkårene og betingelsene er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som, når de inngår en juridisk transaksjon, handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle aktivitet.

2) Kontraktsinngåelse
2.1 Produktbeskrivelsene i selgers nettbutikk representerer ikke bindende tilbud fra selgers side, men tjener til å gi et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan levere tilbudet ved å bruke det elektroniske bestillingsskjemaet integrert i selgers nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende kontraktstilbud på varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen syv dager,

ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvorved mottak av ordrebekreftelsen hos kunden er avgjørende, eller
ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende, eller
ved å be kunden betale etter å ha lagt inn sin bestilling.
Dersom det er flere av de nevnte alternativene, inngås kontrakten på det tidspunkt et av de nevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at tilbudet er sendt av kunden og slutter ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist, anses dette som en avvisning av tilbudet, med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring. Videre forbeholder selger seg retten til å avvise et uriktig tilbud.

2.4 Ved innlevering av tilbud via selgers elektroniske bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av selgeren og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter innsending av bestillingen, sammen med disse vilkårene. I tillegg er kontraktsteksten arkivert på selgers nettside og kan ringes opp gratis av kunden via dennes passordbeskyttede kundekonto ved å legge inn tilsvarende påloggingsdata, forutsatt at kunden har opprettet en kundekonto i selgers nettbutikk før han sender inn bestillingen.

2.5 Før bindende innsending av bestillingen via selgers online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av inndatafeil kan være nettleserens utvidelsesfunksjon, ved hjelp av hvilken representasjonen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer som en del av den elektroniske bestillingsprosessen ved å bruke de vanlige tastatur- og musfunksjonene inntil han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6 Kun tysk er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.

2.7 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at e-postadressen som han har oppgitt for å behandle bestillingen er korrekt, slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at all e-post sendt av selgeren eller tredjeparter som er gitt i oppdrag fra selgeren til å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett
3.1 Pokepaw selger kun personlige produkter som er produsert på kundeforespørsel. Det er ikke mulig å heve kjøpet av et personlig tilpasset produkt som er produsert etter kundens forespørsel.

3.2 Mer detaljert informasjon om angreretten finnes i selgers angrerett.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Med mindre annet er angitt i selgers produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovpålagt omsetningsavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader som måtte oppstå spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgerens nettbutikk.

4.3 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter kalt "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via «SOFORT», må kunden ha en nettbankkonto med PIN/TAN som er aktivert for deltakelse i «SOFORT», identifisere seg deretter under betalingsprosessen og sende inn betalingsordren for å "SOFORT" bekrefte. Betalingstransaksjonen utføres umiddelbart etterpå av "SOFORT" og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan ringe opp mer informasjon om betalingsmåten "SOFORT" på Internett på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og fraktbetingelser
5.1 Levering av varer skjer på ekspedisjonsveien til leveringsadressen oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen oppgitt i selgers ordrebehandling avgjørende.

5.2 Dersom transportselskapet sender varene tilbake til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom kunden ikke er ansvarlig for det forhold som førte til umuligheten av levering eller dersom han ble midlertidig forhindret fra å akseptere den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren varslet tjenesten i rimelig tid på forhånd. Videre gjelder dette ikke med hensyn til fraktkostnadene dersom kunden effektivt benytter sin angrerett. For returkostnadene gjelder, dersom kunden benytter sin angrerett, bestemmelsene i selgers avbestillingsregler.

5.3 Henting av kunden er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.4 Kuponger gis til kunden som følger:

ved nedlasting
via epost


5.5 Digitale bilder sendes i en maksimal oppløsning på 3000x4000px. Alle bilder sendes uten vannmerke og er tilgjengelig for kunden til fri bruk.

6) Eiendomsforbehold
Dersom selgeren betaler forskudd, beholder han eiendomsretten til de leverte varer inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Hvis den kjøpte varen er defekt, gjelder bestemmelsene om lovbestemt ansvar for mangler.

7.2 Foreldelsesfristen for krav om mangler ved brukte varer er uansett ett år fra levering av varene til kunden. Forkortelsen av foreldelsesfristen til ett år gjelder imidlertid ikke

for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med normal bruk og har forårsaket dens mangel,
for erstatningskrav og utgiftsrefusjon fra kunden, samt
i tilfelle selger svikaktig har skjult mangelen.
7.3 Kunden bes om å klage til leverer på leverte varer med åpenbare transportskader og informere selger om dette. Dersom kunden ikke overholder dette, har dette ingen innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

 8) Innløsning av kampanjekuponger
8.1 Kuponger som utstedes av selgeren gratis som en del av kampanjer med en viss gyldighetstid og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter "kampanjekuponger") kan kun innløses i selgers nettbutikk og kun innenfor spesifisert periode.

8.2 Enkeltprodukter kan ekskluderes fra kupongkampanjen, forutsatt at en tilsvarende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen.

8.3 Kampanjekuponger kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende fakturering er ikke mulig.

8.4 Kun én kampanjekupong kan løses inn per bestilling.

8.5 Verdien av varene må minst være lik beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av selgeren.

8.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren velges for å utligne differansen.

8.7 Kreditten til en kampanjekupong blir verken utbetalt kontant eller renter.

8.8 Kampanjekupongen refunderes ikke dersom kunden returnerer varene betalt for helt eller delvis med kampanjekupongen innenfor rammen av hans lovfestede angrerett.

8.9 Kampanjekupongen er kun beregnet for bruk av personen som står på den. En overføring av kampanjekupongen til tredjepart er utelukket. Selger har rett, men ikke forpliktet, til å kontrollere den materielle rettigheten til den respektive bilagsinnehaveren.

9) Innløsning av gavekort
9.1 Gavekort som kan kjøpes via selgers nettbutikk (heretter "gavekort") kan kun løses inn i selgers nettbutikk, med mindre annet er angitt i kupongen.

9.2 Gavekort og gjenværende saldo på gavekort kan løses inn innen utgangen av det tredje året etter året da kupongen ble kjøpt. Gjenstående kreditt vil bli kreditert kunden frem til utløpsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende fakturering er ikke mulig.

9.4 Flere gavekort kan løses inn for én bestilling.

9.5 Gavekort kan kun brukes til kjøp av varer og ikke til kjøp av andre gavekort.

9.6 Hvis verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren velges for å utligne differansen.

9.7 Saldoen på et gavekort utbetales verken kontant eller renter.

9.8 Gavekortet er kun beregnet for bruk av personen som er navngitt på det. En overføring av gavekortet til tredjepart er utelukket. Selger har rett, men ikke forpliktet, til å kontrollere den materielle rettigheten til den respektive bilagsinnehaveren.

10) Gjeldende lov
Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettsforhold mellom partene, unntatt lovene om internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen gitt av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold ikke trekkes tilbake.

11) Jurisdiksjonssted
Hvis kunden opptrer som en kjøpmann, juridisk enhet under offentlig rett eller spesialfond under offentlig rett med sete på territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten forretningsstedet til selgeren. Hvis kunden er basert utenfor territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er selgerens forretningssted det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten, dersom kontrakten eller krav fra kontrakten kan tilskrives kundens profesjonelle eller kommersiell aktivitet. I ovennevnte tilfeller har imidlertid selger alltid rett til å ringe retten på kundens forretningskontor.

12) Alternativ tvisteløsning
12.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettkjøp eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.

12.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsning for en forbrukervoldgiftsnemnd.

--- TYSK VERSJON ---

VILKÅR OG BETINGELSER MED KUNDEINFORMASJON

Innholdsfortegnelse

 1. omfang
 2. inngåelse av kontrakt
 3. angrerett
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og fraktbetingelser
 6. Oppbevaring av tittel
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Løser inn kampanjekuponger
 9. Innløsning av gavekort
 10. Gjeldende lov
 11. jurisdiksjonssted
 12. Alternativ tvisteløsning

1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "GTC") til Pokepaw (heretter "selger") gjelder for alle kontrakter for levering av varer som en forbruker eller gründer (heretter kalt "kunde") med selgeren med hensyn til selgeren i sin online Butikken fullfører de viste varene. Inkludering av kundens egne betingelser motstrides herved, med mindre annet er avtalt.

1.2 Disse vilkårene og betingelsene gjelder tilsvarende for kontrakter for levering av kuponger, med mindre annet er uttrykkelig regulert.

1.3 En forbruker i betydningen av disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som hovedsakelig verken er kommersielle eller selvstendig næringsdrivende. Entreprenør i betydningen av disse vilkårene og betingelsene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en juridisk transaksjon opptrer i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2) Inngåelse av kontrakt

2.1 Produktbeskrivelsene som finnes i selgers nettbutikk representerer ikke bindende tilbud fra selgers side, men tjener til å sette kunden i stand til å gi et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan levere tilbudet via nettbestillingsskjemaet integrert i selgers nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen syv dager,

 • ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvor mottak av ordrebekreftelsen av kunden er avgjørende, eller
 • ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende, eller
 • ved å be kunden betale etter å ha lagt inn sin bestilling.

Hvis det er flere av de ovennevnte alternativene, inngås kontrakten på det tidspunktet et av de ovennevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist, anses dette som en avvisning av tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring. Videre forbeholder selger seg retten til å avvise et uriktig tilbud. 

2.4 Ved innlevering av tilbud via selgers elektroniske bestillingsskjema, lagres kontraktsteksten av selger og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev). I tillegg er kontraktsteksten arkivert på selgers nettside og kan ringes opp gratis av kunden via dennes passordbeskyttede kundekonto ved å legge inn relevante påloggingsdata, forutsatt at kunden har opprettet en kundekonto i selgers nettbutikk før bestillingen sendes.

2.5 Før du sender inn den bindende ordren via selgers elektroniske bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av inndatafeil kan være nettleserens utvidelsesfunksjon, ved hjelp av hvilken visningen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer som en del av den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musfunksjonene inntil han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.

2.6 Kun tysk språk er tilgjengelig for inngåelse av kontrakten.

2.7 Ordrebehandlingen og kontakten skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen han har oppgitt for ordrebehandling er korrekt slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster sendt av selgeren eller av tredjeparter som har fått i oppdrag å behandle bestillingen, kan leveres.

3) Angrerett

3.1  Pokepaw selger kun personlige produkter som er laget på bestilling. Det er ikke mulig å tilbakekalle kjøpet av et personlig tilpasset produkt som er gjort på kundeforespørsel.

3.2 Nærmere informasjon om angreretten finner du i selgers angrerett.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Med mindre annet er angitt i selgers produktbeskrivelse, er de oppgitte prisene totalpriser som inkluderer lovbestemt omsetningsavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.

4.2 Betalingsmåten(e) vil bli kommunisert til kunden i selgers nettbutikk.

4.3 Hvis du velger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter kalt "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via "SOFORT" må kunden ha en aktivert nettbankkonto med PIN/TAN-prosedyre for deltakelse i "SOFORT", identifisere seg tilsvarende under betalingsprosessen og sende betalingsinstruksen til " SOFORT". bekreft. Betalingstransaksjonen utføres umiddelbart etterpå av "SOFORT" og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få tilgang til mer detaljert informasjon om betalingsmåten "SOFORT" på Internett på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og fraktbetingelser

5.1 Varer leveres til den leveringsadresse som er oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen angitt i selgers ordrebehandling avgjørende. 

5.2 Dersom transportselskapet sender de sendte varene tilbake til selgeren fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden kostnadene for den mislykkede forsendelsen. Dette gjelder ikke dersom kunden ikke er ansvarlig for det forhold som førte til umuligheten av levering eller dersom han ble midlertidig forhindret fra å akseptere den tilbudte tjenesten, med mindre selgeren meddelte ham tjenesten i rimelig tid på forhånd. Dette gjelder videre ikke med hensyn til kostnadene for leveransen dersom kunden effektivt benytter sin angrerett. Dersom kunden effektivt benytter angreretten, gjelder reguleringen i selgers angrerett for returkostnadene.

5.3 Henting er ikke mulig av logistiske årsaker.

5.4 Kuponger gis til kunden som følger:

 • per nedlasting
 • via epost

 

5.5 Digitale bilder sendes med en maksimal oppløsning på 3000x4000px. Alle bilder sendes uten vannmerke og er tilgjengelig for kunden til fri bruk. 

6) Eiendomsforbehold

Betaler selger på forskudd, beholder han eiendomsretten til de leverte varer inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.

7) Ansvar for mangler (garanti)

7.1 Dersom den kjøpte varen er defekt, gjelder det lovpålagte mangelsansvaret.

7.2 Med avvik fra dette er foreldelsesfristen for krav om mangler ved brukte varer ett år fra levering av varene til kunden. Redusering av foreldelsesfristen til ett år gjelder imidlertid ikke

 • for gjenstander som har blitt brukt til en bygning i samsvar med sitt vanlige formål og har forårsaket dens mangel,
 • for erstatningskrav og utgiftsrefusjon fra kunden, samt
 • i tilfelle selger svikaktig har skjult mangelen.

7.3 Kunden bes om å klage på leverte varer med åpenbare transportskader til leverer og informere selger om dette. Dersom kunden ikke overholder dette, har dette ingen som helst innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav om mangler.

8) Innløsning av kampanjekuponger

8.1 Kuponger som utstedes gratis av selgeren som en del av kampanjer med en bestemt gyldighetsperiode og som ikke kan kjøpes av kunden (heretter "kampanjekuponger") kan kun løses inn i selgers nettbutikk og kun i den angitte perioden .

8.2 Individuelle produkter kan ekskluderes fra kupongkampanjen hvis en tilsvarende begrensning følger av innholdet i kampanjekupongen.

8.3 Kampanjekuponger kan kun løses inn før du fullfører bestillingsprosessen. Etterfølgende utligning er ikke mulig.

8.4 Kun én kampanjekupong kan løses inn per bestilling.

8.5 Verdien av varene må minst tilsvare beløpet på kampanjekupongen. Eventuell gjenværende kreditt vil ikke bli refundert av selgeren.

8.6 Hvis verdien av kampanjekupongen ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren velges for å utligne differansen.

8.7 Saldoen på en kampanjekupong blir verken utbetalt kontant eller gir renter.

8.8 Kampanjekupongen vil ikke bli refundert dersom kunden returnerer varene som ble betalt helt eller delvis med kampanjekupongen innenfor rammen av sin lovfestede angrerett.

8.9 Kampanjekupongen er kun beregnet for bruk av personen som er navngitt på den. En overføring av kampanjekupongen til tredjeparter er utelukket. Selger har rett, men ikke forpliktet, til å kontrollere den materielle rettigheten til den respektive bilagsinnehaveren.

9) Innløsning av gavekort

9.1 Gavekort som kan kjøpes via selgers nettbutikk (heretter "gavekort") kan kun innløses i selgers nettbutikk, med mindre annet fremgår av kupongen.

9.2 Gavekort og gjenværende saldo på gavekort kan løses inn til slutten av det tredje året etter kupongens kjøpsår. Gjenstående kreditt vil bli kreditert kunden innen utløpsdatoen.

9.3 Gavekort kan kun løses inn før bestillingsprosessen er fullført. Etterfølgende utligning er ikke mulig.

9.4 Flere gavekort kan løses inn med én bestilling.

9.5 Gavekort kan kun brukes til å kjøpe varer og kan ikke brukes til å kjøpe ekstra gavekort.

9.6 Dersom verdien av gavekortet ikke er tilstrekkelig til å dekke bestillingen, kan en av de andre betalingsmåtene som tilbys av selgeren velges for å gjøre opp differansen.

9.7 Saldoen på et gavekort utbetales verken kontant eller gir renter.

9.8 Gavekortet er kun beregnet for bruk av personen som er navngitt på det. En overføring av gavekortet til tredjepart er utelukket. Selger har rett, men ikke forpliktet, til å kontrollere den materielle rettigheten til den respektive bilagsinnehaveren.

10) Gjeldende lov

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettsforhold mellom partene, unntatt lovene om internasjonalt kjøp av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning beskyttelsen gitt av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold ikke trekkes tilbake.

11) Jurisdiksjon

Hvis kunden opptrer som en kjøpmann, en juridisk enhet under offentlig rett eller et spesialfond under offentlig rett med sitt registrerte kontor på territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten av selgerens virksomhet. Hvis kunden er basert utenfor territoriet til Forbundsrepublikken Tyskland, er selgerens forretningssted det eksklusive stedet for jurisdiksjon for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten dersom kontrakten eller krav som oppstår fra kontrakten kan tilskrives kundens profesjonelle eller kommersiell aktivitet. I de ovennevnte tilfellene har imidlertid selger alltid rett til å klage til retten ved kundens forretningskontor.

12) Alternativ tvisteløsning

12.1 EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettkjøp eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.

12.2 Selger er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.